JUNNlLAN KYLÄN MARTTILAN SUKUSEURA RY:N SÄÄNNÖT

 

1. § NlMl JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen nimi on Junnilan kylän Marttilan sukuseura  ry, ja sen kotipaikka  on

Tampereen kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi .

 

2 .    §   TARKOITUS JA TOIMINTA

 

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii

 

-        Järjestämään yhteisiä kokouksia, suku päiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia.

-        Keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan  sitä jäsenten tietoon.

-        Harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä

pitää luetteloa suvun jäsenistä.

 

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia  kiinteistöjä.

 

3. § JÄSENET

 

Sukuseuran varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.  Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

 

Jäsenillä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai kk a ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa.

 

Varsinaisilta seniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen seuranjäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella. Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan  jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun  kymmenkertaisena.

 

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka

ovat vapaat jäsenmaksuista ja jolla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta

 

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

 

 

 

 

4. § HALLITUS

 

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenhohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun· vähintään  kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa

kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksessa on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

 

5. § SUKUSEURAN NIMEN KI RJOITTAMINEN

 

Sukuseuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

6. §TILIT

 

Sukuseuran tilikausi on kalenteri vuosi ja toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kaksi kuukautta ennen seuran

vuosikokouksen pitämisajankohtaa.  Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran

hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään kuukausi ennen

vuosikokouksen ajankohtaa.

 

7. § SEURAN  KOKOUKSEN KOOLLE  KUTSUMINEN

 

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

8. § SEURAN KOKOUKSET

 

Seuran vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti - syyskuun aikana.

 

Ylimääräinen kokous pidetään kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa  (1/10) seuran . äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 

Seuran kokouksessa jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä ainais- ja kunniajäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

 

Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

9. § VUOSIKOKOUS

 

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat a siat:

 

1.     Kokouksen avaus

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     Esitellään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset, ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta.

6.     Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7.     Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle toimikaudelle.

8.     Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

9.     Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kasi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi

10.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli seuran  jäsen haluaa  saada jonkin  asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on  hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä  ajoin, että asia voidaan sisällyttää vuosikokouskutsuun.

 

10.  § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran. purkamisesta.

 

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoitusperien edistämiseksi purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.